รายชื่อ: อัจฉริยภาพทางสังคมศึกษา

ระดับชั้น ป.4 - ป.6 ครู 2 คน, นักเรียน 2 คน

โรงเรียน ครูผู้ควบคุม นักเรียน
1. เทศบาลเขาชัยสน (พัทลุง) 1. นางอุไรย์ เพ็งแก้ว
2.
1. เด็กหญิงจิรชยา มากสุก
2. เด็กหญิงธันย์ชนก หนูหมอก
2. เทศบาลวัดภูผาภิมุข (พัทลุง) 1. นางสุณีย์ จูดคง
2. นางมะลิวรรณ อ่อนเปี่ยม
1. เด็กชายศุภฤกษ์ เกิดวัน
2. เด็กหญิงพันธิสา หอกเพชร
3. เทศบาลวัดนิโครธาราม (พัทลุง) 1. นายไพฑูรย์ รัตนานุกูล
2.
1. เด็กชายเฉลิมยศ สุขแดง
2. เด็กชายสหภาพ ราชกิจจา
4. เทศบาลวัดนางลาด (พัทลุง) 1. นางสาวโสภี สุวรรณรัตน์
2. นางพนอง มาเอียด
1. เด็กหญิงจินตนา ทองพงษ์
2. เด็กชายณัฐพงศ์ อินทร์เกตุ
5. บ้านตลิ่งชัน (พัทลุง) 1. นายวิชาญ มานันตพงศ์
2. นางสาวสมอนงค์ นาคขาว
1. เด็กหญิงณัฐกานต์ ขาวสาย
2. เด็กชายธนกฤต แก้วเกื้อ
6. อนุบาลเขาชัยสน (พัทลุง) 1. นางเรณู แก้วบุตร
2. นางสาวสุภัชชา เอียดมุสิก
1. เด็กหญิงศศิประภา ชูปู
2. เด็กชายจักรภัทร จันทร์มี
7. บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ ๘) (พัทลุง) 1. นางศิริ สุวรรณมณี
2. นางสาวปัตมา จงไกรจักร
1. เด็กหญิงปารีณา เสี่ยงบุญ
2. เด็กชายณัฐวัฒน์ เหล่าทอง
8. อนุบาลป่าพะยอม (พัทลุง) 1. นางสาวเพ็ญภรณ์ สวนแก้ว
2. นางสาวกชกร หนูนุ่ม
1. เด็กหญิงณัฐกานต์ ไข่คงรอด
2. เด็กหญิงอภิชญา ยอดยางแดง
9. เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ (พัทลุง) 1. นางจินดา กิตติเลิศ
2. นางสาวจารุวรรณ อรุณลิ่มสวัสด์
1. เด็กหญิงวิณิชยา ชูจันทร์
2. เด็กหญิงนภัสภรณ์ เหลือนุ่นขาบ
10. อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี (พัทลุง) 1. นางสาวเบญจลักษณ์ ศรีชูทอง
2.
1. เด็กหญิงพิชชากร อินแป้น
2. เด็กหญิงพิมพิศา อินแป้น
11. บ้านทุ่งลาน (พัทลุง) 1. นางวาสนา มากมณี
2.
1. เด็กหญิงรวินทร์นิภา ปานช่วย
2. เด็กชายกรินทร์ ขาวมัน
12. วัดอัมพวนาราม​ มิตรภาพที่89 (พัทลุง) 1. นายอนุวัฒน์​ หนูอุ่น
2. นางสาวนุชจรี​ สิทธิชัย
1. เด็กชายศักรินทร์​ อินทร์ทองแก้ว
2. เด็กหญิงกิตติญา​ รองเดช

OPEN HOUSE อ.ร.ว. ครั้งที่ 5
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
Design by W3layouts.