รายชื่อ: ทักษะทางคอมพิวเตอร์

ระดับชั้น ป.4 - ป.6 ครู 1 คน, นักเรียน 1 คน

โรงเรียน ครูผู้ควบคุม นักเรียน
1. เทศบาลเขาชัยสน (พัทลุง) 1. นางเยาวลักษณ์ เสี้ยมหาญ
1. เด็กชายกิตติภพ เสี้ยมหาญ
2. เทศบาลวัดภูผาภิมุข (พัทลุง) 1. นายอัคเรศ ทองร่วง
1. เด็กหญิงอดิศา ดำมุณี
3. เทศบาลวัดนิโครธาราม (พัทลุง) 1. นางสาวกวินญรัตน์ ชาธิพา
1. เด็กหญิงเพชรมณี คุณเงาะ
4. เทศบาลวัดนางลาด (พัทลุง) 1. นายบุญส่ง จงจิตร
1. เด็กหญิงพิชญาภรณ์ คงนิล
5. บ้านตลิ่งชัน (พัทลุง) 1. นางอารีย์ ศรีเพชรทอง
1. เด็กชายธนภัทร ขอจ่วนเตี๋ยว
6. บ้านท่าแค (วันครู ๒๕๐๐) (พัทลุง) 1. นายอภิเชษฐ์ อาศัย
1. เด็กหญิงกวิสรา หนูวงศ์
7. บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ ๘) (พัทลุง) 1. นางสาวธิดารัตน์ เกตุเเก้ว
1. เด็กหญิงกุลธิดา ตงเหยด
8. เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ (พัทลุง) 1. นางกันยารัตน์ สุขสุวรรณ
1. เด็กชายกรวิชญ์ เกตุชู
9. อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี (พัทลุง) 1. นางเสาวรส. ลิ่งรุ่งโรจน์
1. เด็กชายกนกณัฐ เลี่ยนกัตวา
10. บ้านทุ่งลาน (พัทลุง) 1. นางสาวสุภาพร วิเชียรประพันธ์
1. เด็กชายอภินันท์ จันสุกสี
11. วัดอัมพวนาราม​ มิตรภาพที่89 (พัทลุง) 1. นางสาวนุชจรี​ สิทธิชัย
1. เด็กชายเฉลิมพล​ รามอินทร์

OPEN HOUSE อ.ร.ว. ครั้งที่ 5
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
Design by W3layouts.