รายชื่อ: ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

ระดับชั้น ป.4 - ป.6 ครู 2 คน, นักเรียน 2 คน

โรงเรียน ครูผู้ควบคุม นักเรียน
1. เทศบาลเขาชัยสน (พัทลุง) 1. นางสาวทัศนีย์ แท่นขาว
2. นางพิมพ์ชนก ปลอดสวัสดิ์
1. เด็กหญิงจารุกัญญ์ สุริยงค์
2. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ ซื่อสกุล
2. เทศบาลวัดภูผาภิมุข (พัทลุง) 1. นางเพ็ญษา วัชรจิตรกุล
2. นายราเมศ เต่าหิม
1. เด็กชายจักรพงศ์ วงศ์ธนกฤตศิริ
2. เด็กชายก้องภพ พรหมยานนท์
3. เทศบาลวัดนิโครธาราม (พัทลุง) 1. นางกัลยา รัตนานุกูล
2. นางสาวฑีฆพัชร์ แทนมาก
1. เด็กชายณัฐวัฒน์ สังข์ศิริ
2. เด็กหญิงรัชดาพร ประคองชีพ
4. เทศบาลวัดนางลาด (พัทลุง) 1. นางสาววรรณี ศรีเพชร
2. นางสุกัญญา มากเจริญ
1. เด็กชายเตชะสิทธิ์ อินทร์สังข์
2. เด็กชายณัฐวิทย์ รักล้วน
5. บ้านตลิ่งชัน (พัทลุง) 1. นางสาวนงเยาว์ พรหมศร
2. นางสาวสมอนงค์ นาคขาว
1. เด็กหญิงชลิดา พรมทอง
2. เด็กหญิงทยิดา ขาวแสง
6. บ้านควนยวน (พัทลุง) 1. นางอัญชลี เงินละเอียด
2. นางสาวสุวรรณา ทองอยู่
1. เด็กหญิงศิริกานต์ธิดา หวานนุ้ย
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ มนทอง
7. อนุบาลเขาชัยสน (พัทลุง) 1. นางเรณู แก้วบุตร
2. นางวิยะดา ศิลปปัญญา
1. เด็กหญิงบุปผาพรรณ ชูแจ่ม
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา มูสิกสงค์
8. บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ ๘) (พัทลุง) 1. นางสาวปิยะวรรณ หมาดเส็น
2. นางสาวธิดารัตน์ เกตุเเก้ว
1. เด็กหญิงปารีญา เพชรเเก้ว
2. เด็กชายฟิกรี หมาดเส็ม
9. อนุบาลป่าพะยอม (พัทลุง) 1. นายศราวุธ เทพสุภา
2. นางสาววรัญญา อภัยรัตน์
1. เด็กหญิงมัณฑนา คงหนู
2. เด็กหญิงอภิษฐา พิศาลวัชรินทร์
10. เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ (พัทลุง) 1. นางนงเยาว์ เจริญวิริยะภาพ
2. นางพัชราภรณ์ แสงขาว
1. เด็กชายชวนากร ทิพย์จำนงค์
2. เด็กหญิงกัณฑ์กมล คงขาว
11. อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี (พัทลุง) 1. นางเสาวนิตย์ แก้วฤทธิ์
2.
1. เด็กหญิงอิซมิน นันทเศรษฐศิริ
2. เด็กหญิงเปรมฤดี อรุณรังษี
12. บ้านทุ่งลาน (พัทลุง) 1. นางสาวกัญชิตา วีระวรรณโณ
2.
1. เด็กชายพสิษฐ์ เจ้ยชุม
2. เด็กชายสิรภพ ไชยเซ่ง
13. วัดอัมพวนาราม​ มิตรภาพที่89 (พัทลุง) 1. นางสาวสุนิษา​ ชัยหาญ
2. นางสาวสุขสิริ​ ยิ้มสง่า
1. เด็กชายพงศกร​ เนียมคง
2. เด็กหญิงมลธิชา​ เรืองรักษ์

OPEN HOUSE อ.ร.ว. ครั้งที่ 5
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
Design by W3layouts.