รายชื่อ: ตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์

ระดับชั้น ป.4 - ป.6 ครู 1 คน, นักเรียน 1 คน

โรงเรียน ครูผู้ควบคุม นักเรียน
1. เทศบาลเขาชัยสน (พัทลุง) 1. นายจรัตน์ จอมแก้ว
1. เด็กชายพัชรพล วรพิมพ์รัตน์
2. เทศบาลวัดภูผาภิมุข (พัทลุง) 1. นางพิรม พูลสวัสดิ์
1. เด็กหญิงมินท์ธิตา ชัยฤทธิ์
3. เทศบาลวัดนิโครธาราม (พัทลุง) 1. นางกาญจนา พูนช่วย
1. เด็กชายศิลายุทธ โพธิ์ยอด
4. เทศบาลวัดนางลาด (พัทลุง) 1. นายมัธยศักดิ์ ตุลยนิษก์
1. เด็กชายชัยชนะ จันทร์ทอง
5. บ้านตลิ่งชัน (พัทลุง) 1. นางสาวนงเยาว์ พรหมศร
1. เด็กชายพีรพัฒน์ แผ้วศรี
6. บ้านควนยวน (พัทลุง) 1. นางสุริยา กล้าคง
1. เด็กหญิงญานิศา พรหมเศรษฐ
7. อนุบาลเขาชัยสน (พัทลุง) 1. นางเรณู แก้วบุตร
1. เด็กหญิงปัทมพร ผุดผ่อง
8. บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ ๘) (พัทลุง) 1. นางกาญจนา บุญโยม
1. เด็กหญิงลัยลา เพ็งโอ
9. อนุบาลป่าพะยอม (พัทลุง) 1. นางขวัญธิดา เขาไข่แก้ว
1. เด็กหญิงมัณฑิรา หนูฤกษ์
10. เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ (พัทลุง) 1. นางสาวนงเยาว์ เส้งสุ้น
1. เด็กหญิงศิรดา คงอินพาน
11. อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี (พัทลุง) 1. นายธีรศักดิ์ ยาชะรัต
1. เด็กหญิงจัสมิน อะหวัง
12. บ้านทุ่งลาน (พัทลุง) 1. นางสาวศิริรัตน์ น้อยมูสิก
1. เด็กหญิงนราพร สะตะพันธ์
13. วัดอัมพวนาราม​ มิตรภาพที่89 (พัทลุง) 1. นางสาวนิธากร​ มณีพรหม
1. เด็กชายณัฐพงศ์​ นกจันทร์

OPEN HOUSE อ.ร.ว. ครั้งที่ 5
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
Design by W3layouts.