รายชื่อ: วาดภาพระบายสี

ระดับชั้น ป.4 - ป.6 ครู 2 คน, นักเรียน 2 คน

โรงเรียน ครูผู้ควบคุม นักเรียน
1. เทศบาลเขาชัยสน (พัทลุง) 1. นางสาวปัณฑิตา คงนาลึก
2.
1. เด็กหญิงปริยากร ทองดี
2. เด็กหญิงปริยาภัทร จันทร์กระจ่าง
2. เทศบาลวัดภูผาภิมุข (พัทลุง) 1. นางสาวพิมพรรณ สุวรรณรัตน์
2. นายนิรันดร์ แก้วหวาน
1. เด็กหญิงทาณิชา แก้วหวาน
2. เด็กหญิงอาทิมา แป้นชุม
3. เทศบาลวัดนิโครธาราม (พัทลุง) 1. นายสามารถ กองเพชร
2. นางสาวกมลา โพธิกุล
1. เด็กชายชวกร นกแก้ว
2. เด็กหญิงปัณฑิกา แก้วดวง
4. เทศบาลวัดนางลาด (พัทลุง) 1. นายอานนท์ สุขแก้ว
2. นางสาวศุภรัตน์ สกุลพรามณ์
1. เด็กหญิงนันวิกา มั่งคั่ง
2. เด็กหญิงมัทยา ยอดแก้ว
5. บ้านตลิ่งชัน (พัทลุง) 1. นางสาวจุฑามาศ วรภักดิ์
2. นางกอบกุล วงศ์รักษา
1. เด็กหญิงณัฐชยา ไชยทองขาว
2. เด็กหญิงยมลพร ยอดแก้ว
6. บ้านควนยวน (พัทลุง) 1. นางสาวนันทิยา หนูเพชร
2.
1. เด็กหญิงมาริษา ชูชนะ
2. เด็กหญิงจิราพัชร รามจันทร์
7. บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ ๘) (พัทลุง) 1. นางสาวจิรานัน ไกรเเก้ว
2. นางสาวบุญถิ่น เพชรสุทธิ์
1. เด็กหญิงวันวิสา ทองเล็ก
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์ พตพันธ์เลิศ
8. อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี (พัทลุง) 1. นางสาวเบญจวรรณ พูลเกิด
2.
1. เด็กหญิงปัจชนก เพชรสุด
2. เด็กชายกิตติธัช ยกชู
9. บ้านทุ่งลาน (พัทลุง) 1. นางสาวภัณฑิชาห์ ทิพย์เกษร
2.
1. เด็กหญิงอวัสดา เช็นพูน
2. เด็กชายชัยวัฒน์ เดชประสิทธิ์

OPEN HOUSE อ.ร.ว. ครั้งที่ 5
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
Design by W3layouts.