รายชื่อ: ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น

ระดับชั้น ป.4 - ป.6 ครู 2 คน, นักเรียน 3 คน

โรงเรียน ครูผู้ควบคุม นักเรียน
1. เทศบาลวัดนิโครธาราม (พัทลุง) 1. นางปราณี ประสบพิชัย
2. นายไพจิตร บุญฤทธิ์
1. เด็กชายพาทิศ นวลอ่อน
2. เด็กชายดุสิต ขุนพล
3. เด็กชายดรัณภพ แซ่เจ้น
2. บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ ๘) (พัทลุง) 1. นางประภาพิมพ์ เมืองสง
2. นางสาวพรทิพย์ อ่อนทอง
1. เด็กชายเดโชชัย สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงสายใจ ปัญญาจิตร
3. เด็กหญิงนัชชา เพ็งโอ
3. เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ (พัทลุง) 1. นางคลอปิติ เกลี้ยงแก้ว
2. นายกรรชัยจักขณ์ จันทร์เพชร
1. เด็กหญิงศิริลักษณ์ ทองงาม
2. เด็กหญิงหฤทชญา นามประดิษฐ์
3. เด็กชายกตัญญู เกื้อฤทธิ์
4. บ้านทุ่งลาน (พัทลุง) 1. นางสาริกา ทองด้วง
2.
1. เด็กหญิงกมนกร ทองด้วง
2. เด็กชายวัชรพงศ์ พราหมพันธ์
3. เด็กชายสิทธิชัย พุทธพงศ์

OPEN HOUSE อ.ร.ว. ครั้งที่ 5
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
Design by W3layouts.