รายชื่อ: Spelling Bee

ระดับชั้น ป.4 - ป.6 ครู 1 คน, นักเรียน 1 คน

โรงเรียน ครูผู้ควบคุม นักเรียน
1. เทศบาลเขาชัยสน (พัทลุง) 1. นางสาวฐนิตา กสิคุณ
1. เด็กชายตฤณภพ ปลอดแก้ว
2. เทศบาลวัดภูผาภิมุข (พัทลุง) 1. นางศศิธร เต็มราม
1. เด็กชายเตชิน มุสิกิม
3. เทศบาลวัดนิโครธาราม (พัทลุง) 1. นางสุรีย์พร วงค์กระพันธ์ุ
1. เด็กหญิงรติมา กัมพลไพฑูรย์
4. เทศบาลวัดนางลาด (พัทลุง) 1. นางเรณู พันธ์ช่วง
1. เด็กชายกมล ชูศรี
5. บ้านตลิ่งชัน (พัทลุง) 1. นางสาวจุฑามาศ วรภักดิ์
1. เด็กหญิงอาทิตยา ด้วงหวัง
6. บ้านควนยวน (พัทลุง) 1. นายมาซาลัน มนูญดาหวี
1. เด็กชายศาสตร์ศิลป์ ขวัญรอด
7. บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ ๘) (พัทลุง) 1. นายกำธร การะศรี
1. เด็กหญิงอิสนา ชุมพุฒ
8. อนุบาลป่าพะยอม (พัทลุง) 1. นางสาววรัญญา อภัยรัตน์
1. เด็กหญิงเกณิกา อินทร์อักษร
9. เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ (พัทลุง) 1. นางนวลประภัสสร์ อุดมศิลป์
1. เด็กหญิงพุชฌาภา มาแดง
10. อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี (พัทลุง) 1. นางนุชนันท์ พูลช่วย
1. เด็กหญิงวิสุทฐิญา เพชรหนู
11. บ้านทุ่งลาน (พัทลุง) 1. นางกมลลักษณ์ คงร่ม
1. เด็กหญิงณัชยา ขุนอักษร
12. วัดอัมพวนาราม​ มิตรภาพที่89 (พัทลุง) 1. นางสาวสุขสิริ​ ยิ้มสง่า
1. เด็กชายยศกร​ เพชรดวงเดียว

OPEN HOUSE อ.ร.ว. ครั้งที่ 5
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
Design by W3layouts.