รายชื่อ: การสืบค้นข้อมูลจากแผนที่

ระดับชั้น ป.4 - ป.6 ครู 2 คน, นักเรียน 2 คน

โรงเรียน ครูผู้ควบคุม นักเรียน
1. เทศบาลวัดภูผาภิมุข (พัทลุง) 1. นางกรกนก ขำนุรักษ์
2. นางอภิสรา จันทน์เสนะ
1. เด็กชายบรรณวิทย์ จันทรขนิฐ
2. เด็กหญิงปัณฑิตา หนูเทพ
2. เทศบาลวัดนิโครธาราม (พัทลุง) 1. นายไพฑูรย์ รัตนานุกูล
2.
1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ช่วยแท่น
2. เด็กหญิงธัญชนก ศรีกรด
3. บ้านตลิ่งชัน (พัทลุง) 1. นายอรุณ ชูดำ
2. นายวิชาญ มานันตพงศ์
1. เด็กชายธนภูมิ แก้วเมฆ
2. เด็กชายปฎิวิทย์ ไชยเอียด
4. เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ (พัทลุง) 1. นางจินดา กิตติเลิศ
2. นางสาวจารุวรรณ อรุณลิ่มสวัสด์
1. เด็กชายศรุต ทองสง
2. เด็กหญิงปาณาฬี หมวดมณี

OPEN HOUSE อ.ร.ว. ครั้งที่ 5
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
Design by W3layouts.