รายชื่อ: อัจฉริยภาพทางภาษาไทย

ระดับชั้น ป.4 - ป.6 ครู 1 คน, นักเรียน 1 คน

โรงเรียน ครูผู้ควบคุม นักเรียน
1. เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ (พัทลุง) 1. นางสาววรนุช วีระกิติกุล
1. เด็กหญิงกิตติญาดา สุวรรณรัตน์
2. เทศบาลเขาชัยสน (พัทลุง) 1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิยะดา ทองขุนดำ
1. เด็กหญิงขวัญฤดี ศรีลาชัย
3. เทศบาลวัดภูผาภิมุข (พัทลุง) 1. นางสุจินต์ สู่คีรี
1. เด็กหญิงเงาแข คล้ายสมบัติ
4. เทศบาลวัดนิโครธาราม (พัทลุง) 1. นางสาวปารดา เรืองแก้ว
1. เด็กหญิงกาญธิดา ชนกชนีกุล
5. เทศบาลวัดนางลาด (พัทลุง) 1. นางสาวปัญลักษณ์ แก้วแฝก
1. เด็กหญิงพิริศา ศรีสมโภชน์
6. บ้านตลิ่งชัน (พัทลุง) 1. นางรัชดา อักษรทอง
1. เด็กหญิงชลิตา เซ่งฮวด
7. บ้านควนยวน (พัทลุง) 1. นางสาวอังศุมาลี โพธิ์ศรีทอง
1. เด็กหญิงพิมพกานต์ เกื้อคลัง
8. อนุบาลเขาชัยสน (พัทลุง) 1. นางสุภาพ เสือพล
1. เด็กหญิงกัญจนพร สนองคุณ
9. บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ ๘) (พัทลุง) 1. นายสมบัติ อินทร์เจริญ
1. เด็กหญิงพัชชา คชสิงห์
10. อนุบาลป่าพะยอม (พัทลุง) 1. นางปรีดา มาช่วย
1. เด็กหญิงณัชพร ทองเกตุ
11. เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ (พัทลุง) 1. นางสาววรนุช วีระกิติกุล
1. เด็กหญิงกิตติญาดา สุวรรณรัตน์
12. อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี (พัทลุง) 1. นางไมตรี หนูจันทร์
1. เด็กชายธีรดนย์ สมพงค์
13. บ้านทุ่งลาน (พัทลุง) 1. นางศรัญญา ปานอ่อน
1. เด็กหญิงพิชชาภา เพ็ชรยาบาล
14. วัดอัมพวนาราม​ มิตรภาพที่89 (พัทลุง) 1. นางสาวชัญญานุช​ มาช่วย
1. เด็กชายภูรินทร์​ กาวชู

OPEN HOUSE อ.ร.ว. ครั้งที่ 5
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
Design by W3layouts.