เกียรติบัตร: อัจฉริยภาพทางสังคมศึกษา

ระดับชั้น ป.4 - ป.6 ครู 2 คน, นักเรียน 2 คน

ที่ โรงเรียน ระดับ อันดับ ครูผู้ควบคุม นักเรียน
1. เทศบาลวัดนางลาด (พัทลุง)
เหรียญเงิน
ชนะเลิศ 1. นางสาวโสภี สุวรรณรัตน์
2. นางพนอง มาเอียด
1. เด็กหญิงจินตนา ทองพงษ์

2. เด็กชายณัฐพงศ์ อินทร์เกตุ

2. เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ (พัทลุง)
เหรียญเงิน
ชนะเลิศ 1. นางจินดา กิตติเลิศ
2. นางสาวจารุวรรณ อรุณลิ่มสวัสด์
1. เด็กหญิงวิณิชยา ชูจันทร์

2. เด็กหญิงนภัสภรณ์ เหลือนุ่นขาบ

3. เทศบาลวัดภูผาภิมุข (พัทลุง)
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ 2 1. นางสุณีย์ จูดคง
2. นางมะลิวรรณ อ่อนเปี่ยม
1. เด็กชายศุภฤกษ์ เกิดวัน

2. เด็กหญิงพันธิสา หอกเพชร

4. บ้านตลิ่งชัน (พัทลุง)
เหรียญทองแดง
4 1. นายวิชาญ มานันตพงศ์
2. นางสาวสมอนงค์ นาคขาว
1. เด็กหญิงณัฐกานต์ ขาวสาย

2. เด็กชายธนกฤต แก้วเกื้อ

5. อนุบาลเขาชัยสน (พัทลุง)
เหรียญทองแดง
4 1. นางเรณู แก้วบุตร
2. นางสาวสุภัชชา เอียดมุสิก
1. เด็กหญิงศศิประภา ชูปู

2. เด็กชายจักรภัทร จันทร์มี

6. วัดอัมพวนาราม​ มิตรภาพที่89 (พัทลุง)
เหรียญทองแดง
6 1. นายอนุวัฒน์​ หนูอุ่น
2. นางสาวนุชจรี​ สิทธิชัย
1. เด็กชายศักรินทร์​ อินทร์ทองแก้ว

2. เด็กหญิงกิตติญา​ รองเดช

7. เทศบาลเขาชัยสน (พัทลุง)
เข้าร่วม
7 1. นางอุไรย์ เพ็งแก้ว
2.
1. เด็กหญิงจิรชยา มากสุก

2. เด็กหญิงธันย์ชนก หนูหมอก

8. อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี (พัทลุง)
เข้าร่วม
8 1. นางสาวเบญจลักษณ์ ศรีชูทอง
2.
1. เด็กหญิงพิชชากร อินแป้น

2. เด็กหญิงพิมพิศา อินแป้น

9. บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ ๘) (พัทลุง)
เข้าร่วม
9 1. นางศิริ สุวรรณมณี
2. นางสาวปัตมา จงไกรจักร
1. เด็กหญิงปารีณา เสี่ยงบุญ

2. เด็กชายณัฐวัฒน์ เหล่าทอง

10. อนุบาลป่าพะยอม (พัทลุง)
เข้าร่วม
9 1. นางสาวเพ็ญภรณ์ สวนแก้ว
2. นางสาวกชกร หนูนุ่ม
1. เด็กหญิงณัฐกานต์ ไข่คงรอด

2. เด็กหญิงอภิชญา ยอดยางแดง

11. เทศบาลวัดนิโครธาราม (พัทลุง)
เข้าร่วม
11 1. นายไพฑูรย์ รัตนานุกูล
2.
1. เด็กชายเฉลิมยศ สุขแดง

2. เด็กชายสหภาพ ราชกิจจา

12. บ้านทุ่งลาน (พัทลุง)
เข้าร่วม
12 1. นางวาสนา มากมณี
2.
1. เด็กหญิงรวินทร์นิภา ปานช่วย

2. เด็กชายกรินทร์ ขาวมัน

OPEN HOUSE อ.ร.ว. ครั้งที่ 5
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
Design by W3layouts.