เกียรติบัตร: ทักษะทางคอมพิวเตอร์

ระดับชั้น ป.4 - ป.6 ครู 1 คน, นักเรียน 1 คน

ที่ โรงเรียน ระดับ อันดับ ครูผู้ควบคุม นักเรียน
1. บ้านท่าแค (วันครู ๒๕๐๐) (พัทลุง)
เหรียญทอง
ชนะเลิศ 1. นายอภิเชษฐ์ อาศัย
1. เด็กหญิงกวิสรา หนูวงศ์

2. บ้านตลิ่งชัน (พัทลุง)
เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1 1. นางอารีย์ ศรีเพชรทอง
1. เด็กชายธนภัทร ขอจ่วนเตี๋ยว

3. บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ ๘) (พัทลุง)
เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 2 1. นางสาวธิดารัตน์ เกตุเเก้ว
1. เด็กหญิงกุลธิดา ตงเหยด

4. เทศบาลเขาชัยสน (พัทลุง)
เหรียญทอง
4 1. นางเยาวลักษณ์ เสี้ยมหาญ
1. เด็กชายกิตติภพ เสี้ยมหาญ

5. เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ (พัทลุง)
เหรียญทอง
5 1. นางกันยารัตน์ สุขสุวรรณ
1. เด็กชายกรวิชญ์ เกตุชู

6. เทศบาลวัดนิโครธาราม (พัทลุง)
เหรียญทอง
6 1. นางสาวกวินญรัตน์ ชาธิพา
1. เด็กหญิงเพชรมณี คุณเงาะ

7. อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี (พัทลุง)
เหรียญทอง
7 1. นางเสาวรส. ลิ่งรุ่งโรจน์
1. เด็กชายกนกณัฐ เลี่ยนกัตวา

8. เทศบาลวัดนางลาด (พัทลุง)
เหรียญทอง
8 1. นายบุญส่ง จงจิตร
1. เด็กหญิงพิชญาภรณ์ คงนิล

9. เทศบาลวัดภูผาภิมุข (พัทลุง)
เหรียญทอง
9 1. นายอัคเรศ ทองร่วง
1. เด็กหญิงอดิศา ดำมุณี

10. วัดอัมพวนาราม​ มิตรภาพที่89 (พัทลุง)
เหรียญเงิน
10 1. นางสาวนุชจรี​ สิทธิชัย
1. เด็กชายเฉลิมพล​ รามอินทร์

11. บ้านทุ่งลาน (พัทลุง)
เหรียญเงิน
11 1. นางสาวสุภาพร วิเชียรประพันธ์
1. เด็กชายอภินันท์ จันสุกสี

OPEN HOUSE อ.ร.ว. ครั้งที่ 5
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
Design by W3layouts.