เกียรติบัตร: ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

ระดับชั้น ป.4 - ป.6 ครู 2 คน, นักเรียน 2 คน

ที่ โรงเรียน ระดับ อันดับ ครูผู้ควบคุม นักเรียน
1. เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ (พัทลุง)
เหรียญเงิน
ชนะเลิศ 1. นางนงเยาว์ เจริญวิริยะภาพ
2. นางพัชราภรณ์ แสงขาว
1. เด็กชายชวนากร ทิพย์จำนงค์

2. เด็กหญิงกัณฑ์กมล คงขาว

2. เทศบาลเขาชัยสน (พัทลุง)
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ 1 1. นางสาวทัศนีย์ แท่นขาว
2. นางพิมพ์ชนก ปลอดสวัสดิ์
1. เด็กหญิงจารุกัญญ์ สุริยงค์

2. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ ซื่อสกุล

3. บ้านควนยวน (พัทลุง)
เข้าร่วม
รองชนะเลิศอันดับ 2 1. นางอัญชลี เงินละเอียด
2. นางสาวสุวรรณา ทองอยู่
1. เด็กหญิงศิริกานต์ธิดา หวานนุ้ย

2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ มนทอง

4. อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี (พัทลุง)
เข้าร่วม
4 1. นางเสาวนิตย์ แก้วฤทธิ์
2.
1. เด็กหญิงอิซมิน นันทเศรษฐศิริ

2. เด็กหญิงเปรมฤดี อรุณรังษี

5. เทศบาลวัดภูผาภิมุข (พัทลุง)
เข้าร่วม
5 1. นางเพ็ญษา วัชรจิตรกุล
2. นายราเมศ เต่าหิม
1. เด็กชายจักรพงศ์ วงศ์ธนกฤตศิริ

2. เด็กชายก้องภพ พรหมยานนท์

6. เทศบาลวัดนิโครธาราม (พัทลุง)
เข้าร่วม
6 1. นางกัลยา รัตนานุกูล
2. นางสาวฑีฆพัชร์ แทนมาก
1. เด็กชายณัฐวัฒน์ สังข์ศิริ

2. เด็กหญิงรัชดาพร ประคองชีพ

7. เทศบาลวัดนางลาด (พัทลุง)
เข้าร่วม
7 1. นางสาววรรณี ศรีเพชร
2. นางสุกัญญา มากเจริญ
1. เด็กชายเตชะสิทธิ์ อินทร์สังข์

2. เด็กชายณัฐวิทย์ รักล้วน

8. อนุบาลป่าพะยอม (พัทลุง)
เข้าร่วม
7 1. นายศราวุธ เทพสุภา
2. นางสาววรัญญา อภัยรัตน์
1. เด็กหญิงมัณฑนา คงหนู

2. เด็กหญิงอภิษฐา พิศาลวัชรินทร์

9. อนุบาลเขาชัยสน (พัทลุง)
เข้าร่วม
9 1. นางเรณู แก้วบุตร
2. นางวิยะดา ศิลปปัญญา
1. เด็กหญิงบุปผาพรรณ ชูแจ่ม

2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา มูสิกสงค์

10. บ้านตลิ่งชัน (พัทลุง)
เข้าร่วม
10 1. นางสาวนงเยาว์ พรหมศร
2. นางสาวสมอนงค์ นาคขาว
1. เด็กหญิงชลิดา พรมทอง

2. เด็กหญิงทยิดา ขาวแสง

11. บ้านทุ่งลาน (พัทลุง)
เข้าร่วม
11 1. นางสาวกัญชิตา วีระวรรณโณ
2.
1. เด็กชายพสิษฐ์ เจ้ยชุม

2. เด็กชายสิรภพ ไชยเซ่ง

12. วัดอัมพวนาราม​ มิตรภาพที่89 (พัทลุง)
เข้าร่วม
12 1. นางสาวสุนิษา​ ชัยหาญ
2. นางสาวสุขสิริ​ ยิ้มสง่า
1. เด็กชายพงศกร​ เนียมคง

2. เด็กหญิงมลธิชา​ เรืองรักษ์

13. บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ ๘) (พัทลุง)
เข้าร่วม
13 1. นางสาวปิยะวรรณ หมาดเส็น
2. นางสาวธิดารัตน์ เกตุเเก้ว
1. เด็กหญิงปารีญา เพชรเเก้ว

2. เด็กชายฟิกรี หมาดเส็ม

OPEN HOUSE อ.ร.ว. ครั้งที่ 5
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
Design by W3layouts.