เกียรติบัตร: ตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์

ระดับชั้น ป.4 - ป.6 ครู 1 คน, นักเรียน 1 คน

ที่ โรงเรียน ระดับ อันดับ ครูผู้ควบคุม นักเรียน
1. เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ (พัทลุง)
เหรียญทอง
ชนะเลิศ 1. นางสาวนงเยาว์ เส้งสุ้น
1. เด็กหญิงศิรดา คงอินพาน

2. เทศบาลเขาชัยสน (พัทลุง)
เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1 1. นายจรัตน์ จอมแก้ว
1. เด็กชายพัชรพล วรพิมพ์รัตน์

3. เทศบาลวัดนางลาด (พัทลุง)
เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 2 1. นายมัธยศักดิ์ ตุลยนิษก์
1. เด็กชายชัยชนะ จันทร์ทอง

4. อนุบาลป่าพะยอม (พัทลุง)
เหรียญเงิน
4 1. นางขวัญธิดา เขาไข่แก้ว
1. เด็กหญิงมัณฑิรา หนูฤกษ์

5. เทศบาลวัดภูผาภิมุข (พัทลุง)
เหรียญทองแดง
5 1. นางพิรม พูลสวัสดิ์
1. เด็กหญิงมินท์ธิตา ชัยฤทธิ์

6. บ้านควนยวน (พัทลุง)
เหรียญทองแดง
6 1. นางสุริยา กล้าคง
1. เด็กหญิงญานิศา พรหมเศรษฐ

7. เทศบาลวัดนิโครธาราม (พัทลุง)
เหรียญทองแดง
7 1. นางกาญจนา พูนช่วย
1. เด็กชายศิลายุทธ โพธิ์ยอด

8. บ้านทุ่งลาน (พัทลุง)
เข้าร่วม
8 1. นางสาวศิริรัตน์ น้อยมูสิก
1. เด็กหญิงนราพร สะตะพันธ์

9. อนุบาลเขาชัยสน (พัทลุง)
เข้าร่วม
9 1. นางเรณู แก้วบุตร
1. เด็กหญิงปัทมพร ผุดผ่อง

10. วัดอัมพวนาราม​ มิตรภาพที่89 (พัทลุง)
เข้าร่วม
10 1. นางสาวนิธากร​ มณีพรหม
1. เด็กชายณัฐพงศ์​ นกจันทร์

11. บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ ๘) (พัทลุง)
เข้าร่วม
11 1. นางกาญจนา บุญโยม
1. เด็กหญิงลัยลา เพ็งโอ

12. บ้านตลิ่งชัน (พัทลุง)
เข้าร่วม
13 1. นางสาวนงเยาว์ พรหมศร
1. เด็กชายพีรพัฒน์ แผ้วศรี

13. อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี (พัทลุง)
เข้าร่วม
13 1. นายธีรศักดิ์ ยาชะรัต
1. เด็กหญิงจัสมิน อะหวัง

OPEN HOUSE อ.ร.ว. ครั้งที่ 5
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
Design by W3layouts.