เกียรติบัตร: วาดภาพระบายสี

ระดับชั้น ป.4 - ป.6 ครู 2 คน, นักเรียน 2 คน

ที่ โรงเรียน ระดับ อันดับ ครูผู้ควบคุม นักเรียน
1. เทศบาลเขาชัยสน (พัทลุง)
เหรียญทอง
ชนะเลิศ 1. นางสาวปัณฑิตา คงนาลึก
2.
1. เด็กหญิงปริยากร ทองดี

2. เด็กหญิงปริยาภัทร จันทร์กระจ่าง

2. อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี (พัทลุง)
เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1 1. นางสาวเบญจวรรณ พูลเกิด
2.
1. เด็กหญิงปัจชนก เพชรสุด

2. เด็กชายกิตติธัช ยกชู

3. บ้านทุ่งลาน (พัทลุง)
เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 2 1. นางสาวภัณฑิชาห์ ทิพย์เกษร
2.
1. เด็กหญิงอวัสดา เช็นพูน

2. เด็กชายชัยวัฒน์ เดชประสิทธิ์

4. เทศบาลวัดภูผาภิมุข (พัทลุง)
เหรียญทอง
4 1. นางสาวพิมพรรณ สุวรรณรัตน์
2. นายนิรันดร์ แก้วหวาน
1. เด็กหญิงทาณิชา แก้วหวาน

2. เด็กหญิงอาทิมา แป้นชุม

5. บ้านตลิ่งชัน (พัทลุง)
เหรียญทอง
5 1. นางสาวจุฑามาศ วรภักดิ์
2. นางกอบกุล วงศ์รักษา
1. เด็กหญิงณัฐชยา ไชยทองขาว

2. เด็กหญิงยมลพร ยอดแก้ว

6. เทศบาลวัดนางลาด (พัทลุง)
เหรียญทอง
6 1. นายอานนท์ สุขแก้ว
2. นางสาวศุภรัตน์ สกุลพรามณ์
1. เด็กหญิงนันวิกา มั่งคั่ง

2. เด็กหญิงมัทยา ยอดแก้ว

7. เทศบาลวัดนิโครธาราม (พัทลุง)
เหรียญเงิน
7 1. นายสามารถ กองเพชร
2. นางสาวกมลา โพธิกุล
1. เด็กชายชวกร นกแก้ว

2. เด็กหญิงปัณฑิกา แก้วดวง

8. บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ ๘) (พัทลุง)
เหรียญเงิน
8 1. นางสาวจิรานัน ไกรเเก้ว
2. นางสาวบุญถิ่น เพชรสุทธิ์
1. เด็กหญิงวันวิสา ทองเล็ก

2. เด็กหญิงพิชามญชุ์ พตพันธ์เลิศ

9. บ้านควนยวน (พัทลุง)
เหรียญเงิน
9 1. นางสาวนันทิยา หนูเพชร
2.
1. เด็กหญิงมาริษา ชูชนะ

2. เด็กหญิงจิราพัชร รามจันทร์

OPEN HOUSE อ.ร.ว. ครั้งที่ 5
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
Design by W3layouts.