เกียรติบัตร: ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น

ระดับชั้น ป.4 - ป.6 ครู 2 คน, นักเรียน 3 คน

ที่ โรงเรียน ระดับ อันดับ ครูผู้ควบคุม นักเรียน
1. บ้านทุ่งลาน (พัทลุง)
เหรียญทอง
ชนะเลิศ 1. นางสาริกา ทองด้วง
2.
1. เด็กหญิงกมนกร ทองด้วง

2. เด็กชายวัชรพงศ์ พราหมพันธ์

3. เด็กชายสิทธิชัย พุทธพงศ์

2. เทศบาลวัดนิโครธาราม (พัทลุง)
เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1 1. นางปราณี ประสบพิชัย
2. นายไพจิตร บุญฤทธิ์
1. เด็กชายพาทิศ นวลอ่อน

2. เด็กชายดุสิต ขุนพล

3. เด็กชายดรัณภพ แซ่เจ้น

3. บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ ๘) (พัทลุง)
-
4 1. นางประภาพิมพ์ เมืองสง 2. นางสาวพรทิพย์ อ่อนทอง 1. เด็กชายเดโชชัย สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงสายใจ ปัญญาจิตร
3. เด็กหญิงนัชชา เพ็งโอ
4. เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ (พัทลุง)
-
4 1. นางคลอปิติ เกลี้ยงแก้ว 2. นายกรรชัยจักขณ์ จันทร์เพชร 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์ ทองงาม
2. เด็กหญิงหฤทชญา นามประดิษฐ์
3. เด็กชายกตัญญู เกื้อฤทธิ์

OPEN HOUSE อ.ร.ว. ครั้งที่ 5
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
Design by W3layouts.