เกียรติบัตร: Spelling Bee

ระดับชั้น ป.4 - ป.6 ครู 1 คน, นักเรียน 1 คน

ที่ โรงเรียน ระดับ อันดับ ครูผู้ควบคุม นักเรียน
1. เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ (พัทลุง)
เหรียญทอง
ชนะเลิศ 1. นางนวลประภัสสร์ อุดมศิลป์
1. เด็กหญิงพุชฌาภา มาแดง

2. เทศบาลเขาชัยสน (พัทลุง)
เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1 1. นางสาวฐนิตา กสิคุณ
1. เด็กชายตฤณภพ ปลอดแก้ว

3. เทศบาลวัดนางลาด (พัทลุง)
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ 2 1. นางเรณู พันธ์ช่วง
1. เด็กชายกมล ชูศรี

4. อนุบาลป่าพะยอม (พัทลุง)
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ 2 1. นางสาววรัญญา อภัยรัตน์
1. เด็กหญิงเกณิกา อินทร์อักษร

5. อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี (พัทลุง)
เข้าร่วม
5 1. นางนุชนันท์ พูลช่วย
1. เด็กหญิงวิสุทฐิญา เพชรหนู

6. เทศบาลวัดภูผาภิมุข (พัทลุง)
เข้าร่วม
6 1. นางศศิธร เต็มราม
1. เด็กชายเตชิน มุสิกิม

7. บ้านทุ่งลาน (พัทลุง)
เข้าร่วม
7 1. นางกมลลักษณ์ คงร่ม
1. เด็กหญิงณัชยา ขุนอักษร

8. วัดอัมพวนาราม​ มิตรภาพที่89 (พัทลุง)
เข้าร่วม
7 1. นางสาวสุขสิริ​ ยิ้มสง่า
1. เด็กชายยศกร​ เพชรดวงเดียว

9. เทศบาลวัดนิโครธาราม (พัทลุง)
เข้าร่วม
9 1. นางสุรีย์พร วงค์กระพันธ์ุ
1. เด็กหญิงรติมา กัมพลไพฑูรย์

10. บ้านตลิ่งชัน (พัทลุง)
เข้าร่วม
10 1. นางสาวจุฑามาศ วรภักดิ์
1. เด็กหญิงอาทิตยา ด้วงหวัง

11. บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ ๘) (พัทลุง)
เข้าร่วม
11 1. นายกำธร การะศรี
1. เด็กหญิงอิสนา ชุมพุฒ

12. บ้านควนยวน (พัทลุง)
-
12 1. นายมาซาลัน มนูญดาหวี 1. เด็กชายศาสตร์ศิลป์ ขวัญรอด

OPEN HOUSE อ.ร.ว. ครั้งที่ 5
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
Design by W3layouts.