เกียรติบัตร: การสืบค้นข้อมูลจากแผนที่

ระดับชั้น ป.4 - ป.6 ครู 2 คน, นักเรียน 2 คน

ที่ โรงเรียน ระดับ อันดับ ครูผู้ควบคุม นักเรียน
1. เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ (พัทลุง)
เหรียญทอง
ชนะเลิศ 1. นางจินดา กิตติเลิศ
2. นางสาวจารุวรรณ อรุณลิ่มสวัสด์
1. เด็กชายศรุต ทองสง

2. เด็กหญิงปาณาฬี หมวดมณี

2. เทศบาลวัดภูผาภิมุข (พัทลุง)
เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1 1. นางกรกนก ขำนุรักษ์
2. นางอภิสรา จันทน์เสนะ
1. เด็กชายบรรณวิทย์ จันทรขนิฐ

2. เด็กหญิงปัณฑิตา หนูเทพ

3. บ้านตลิ่งชัน (พัทลุง)
เหรียญทองแดง
รองชนะเลิศอันดับ 2 1. นายอรุณ ชูดำ
2. นายวิชาญ มานันตพงศ์
1. เด็กชายธนภูมิ แก้วเมฆ

2. เด็กชายปฎิวิทย์ ไชยเอียด

4. เทศบาลวัดนิโครธาราม (พัทลุง)
เข้าร่วม
4 1. นายไพฑูรย์ รัตนานุกูล
2.
1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ช่วยแท่น

2. เด็กหญิงธัญชนก ศรีกรด

OPEN HOUSE อ.ร.ว. ครั้งที่ 5
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
Design by W3layouts.