เกียรติบัตร: อัจฉริยภาพทางภาษาไทย

ระดับชั้น ป.4 - ป.6 ครู 1 คน, นักเรียน 1 คน

ที่ โรงเรียน ระดับ อันดับ ครูผู้ควบคุม นักเรียน
1. เทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ (พัทลุง)
เหรียญทอง
ชนะเลิศ 1. นางสาววรนุช วีระกิติกุล
1. เด็กหญิงกิตติญาดา สุวรรณรัตน์

2. เทศบาลวัดนางลาด (พัทลุง)
เหรียญทอง
ชนะเลิศ 1. นางสาวปัญลักษณ์ แก้วแฝก
1. เด็กหญิงพิริศา ศรีสมโภชน์

3. เทศบาลวัดภูผาภิมุข (พัทลุง)
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ 2 1. นางสุจินต์ สู่คีรี
1. เด็กหญิงเงาแข คล้ายสมบัติ

4. เทศบาลเขาชัยสน (พัทลุง)
เหรียญเงิน
4 1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิยะดา ทองขุนดำ
1. เด็กหญิงขวัญฤดี ศรีลาชัย

5. อนุบาลเขาชัยสน (พัทลุง)
เหรียญเงิน
4 1. นางสุภาพ เสือพล
1. เด็กหญิงกัญจนพร สนองคุณ

6. อนุบาลเทศบาลตำบลแม่ขรี (พัทลุง)
เหรียญเงิน
4 1. นางไมตรี หนูจันทร์
1. เด็กชายธีรดนย์ สมพงค์

7. บ้านตลิ่งชัน (พัทลุง)
เหรียญเงิน
7 1. นางรัชดา อักษรทอง
1. เด็กหญิงชลิตา เซ่งฮวด

8. อนุบาลป่าพะยอม (พัทลุง)
เหรียญเงิน
7 1. นางปรีดา มาช่วย
1. เด็กหญิงณัชพร ทองเกตุ

9. บ้านควนยวน (พัทลุง)
เหรียญทองแดง
9 1. นางสาวอังศุมาลี โพธิ์ศรีทอง
1. เด็กหญิงพิมพกานต์ เกื้อคลัง

10. บ้านทุ่งลาน (พัทลุง)
เข้าร่วม
10 1. นางศรัญญา ปานอ่อน
1. เด็กหญิงพิชชาภา เพ็ชรยาบาล

11. บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ ๘) (พัทลุง)
เข้าร่วม
11 1. นายสมบัติ อินทร์เจริญ
1. เด็กหญิงพัชชา คชสิงห์

12. เทศบาลวัดนิโครธาราม (พัทลุง)
เข้าร่วม
12 1. นางสาวปารดา เรืองแก้ว
1. เด็กหญิงกาญธิดา ชนกชนีกุล

13. วัดอัมพวนาราม​ มิตรภาพที่89 (พัทลุง)
เข้าร่วม
13 1. นางสาวชัญญานุช​ มาช่วย
1. เด็กชายภูรินทร์​ กาวชู

OPEN HOUSE อ.ร.ว. ครั้งที่ 5
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
Design by W3layouts.